Limbu - Sonderzeichen - HTML Kodierung - Symbole

» Zeichen anzeigen

Name des Unicode-Blocks: Limbu
Offizieller Name (unicode.org): Limbu
Unicode.org: U1900.pdf
Block-Umfang: U+1900 bis U+194F
Anzahl Zeichen im Block: 80
Anzahl definierter Zeichen: 68


68 Zeichen / Symbole

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
U+1900 ᤀ %E1%A4%80 Limbu-Vokalträger Limbu
U+1901 ᤁ %E1%A4%81 Limbu-Buchstabe Ka Limbu
U+1902 ᤂ %E1%A4%82 Limbu-Buchstabe Kha Limbu
U+1903 ᤃ %E1%A4%83 Limbu-Buchstabe Ga Limbu
U+1904 ᤄ %E1%A4%84 Limbu-Buchstabe Gha Limbu
U+1905 ᤅ %E1%A4%85 Limbu-Buchstabe Nga Limbu
U+1906 ᤆ %E1%A4%86 Limbu-Buchstabe Ca Limbu
U+1907 ᤇ %E1%A4%87 Limbu-Buchstabe Cha Limbu
U+1908 ᤈ %E1%A4%88 Limbu-Buchstabe Ja Limbu
U+1909 ᤉ %E1%A4%89 Limbu-Buchstabe Jha Limbu
U+190A ᤊ %E1%A4%8A Limbu-Buchstabe Yan Limbu
U+190B ᤋ %E1%A4%8B Limbu-Buchstabe Ta Limbu
U+190C ᤌ %E1%A4%8C Limbu-Buchstabe Tha Limbu
U+190D ᤍ %E1%A4%8D Limbu-Buchstabe Da Limbu
U+190E ᤎ %E1%A4%8E Limbu-Buchstabe Dha Limbu
U+190F ᤏ %E1%A4%8F Limbu-Buchstabe Na Limbu
U+1910 ᤐ %E1%A4%90 Limbu-Buchstabe Pa Limbu
U+1911 ᤑ %E1%A4%91 Limbu-Buchstabe Pha Limbu
U+1912 ᤒ %E1%A4%92 Limbu-Buchstabe Ba Limbu
U+1913 ᤓ %E1%A4%93 Limbu-Buchstabe Bha Limbu
U+1914 ᤔ %E1%A4%94 Limbu-Buchstabe Ma Limbu
U+1915 ᤕ %E1%A4%95 Limbu-Buchstabe Ya Limbu
U+1916 ᤖ %E1%A4%96 Limbu-Buchstabe Ra Limbu
U+1917 ᤗ %E1%A4%97 Limbu-Buchstabe La Limbu
U+1918 ᤘ %E1%A4%98 Limbu-Buchstabe Wa Limbu
U+1919 ᤙ %E1%A4%99 Limbu-Buchstabe Sha Limbu
U+191A ᤚ %E1%A4%9A Limbu-Buchstabe Ssa Limbu
U+191B ᤛ %E1%A4%9B Limbu-Buchstabe Sa Limbu
U+191C ᤜ %E1%A4%9C Limbu-Buchstabe Ha Limbu
U+191D ᤝ %E1%A4%9D Limbu letter gyan Limbu
U+191E ᤞ %E1%A4%9E Limbu letter tra Limbu
U+1920 ᤠ %E1%A4%A0 Limbu-Vokalzeichen A Limbu
U+1921 ᤡ %E1%A4%A1 Limbu-Vokalzeichen I Limbu
U+1922 ᤢ %E1%A4%A2 Limbu-Vokalzeichen U Limbu
U+1923 ᤣ %E1%A4%A3 Limbu-Vokalzeichen Ee Limbu
U+1924 ᤤ %E1%A4%A4 Limbu-Vokalzeichen Ai Limbu
U+1925 ᤥ %E1%A4%A5 Limbu-Vokalzeichen Oo Limbu
U+1926 ᤦ %E1%A4%A6 Limbu-Vokalzeichen Au Limbu
U+1927 ᤧ %E1%A4%A7 Limbu-Vokalzeichen E Limbu
U+1928 ᤨ %E1%A4%A8 Limbu-Vokalzeichen O Limbu
U+1929 ᤩ %E1%A4%A9 Limbu-tiefgestellter Buchstabe Ya Limbu
U+192A ᤪ %E1%A4%AA Limbu-tiefgestellter Buchstabe Ra Limbu
U+192B ᤫ %E1%A4%AB Limbu-tiefgestellter Buchstabe Wa Limbu
U+1930 ᤰ %E1%A4%B0 Limbu-kleiner Buchstabe Ka Limbu
U+1931 ᤱ %E1%A4%B1 Limbu-kleiner Buchstabe Nga Limbu
U+1932 ᤲ %E1%A4%B2 Limbu-kleiner Buchstabe Anusvara Limbu
U+1933 ᤳ %E1%A4%B3 Limbu-kleiner Buchstabe Ta Limbu
U+1934 ᤴ %E1%A4%B4 Limbu-kleiner Buchstabe Na Limbu
U+1935 ᤵ %E1%A4%B5 Limbu-kleiner Buchstabe Pa Limbu
U+1936 ᤶ %E1%A4%B6 Limbu-kleiner Buchstabe Ma Limbu
U+1937 ᤷ %E1%A4%B7 Limbu-kleiner Buchstabe Ra Limbu
U+1938 ᤸ %E1%A4%B8 Limbu-kleiner Buchstabe La Limbu
U+1939 ᤹ %E1%A4%B9 Limbu-Zeichen Mukphreng Limbu
U+193A ᤺ %E1%A4%BA Limbu-Zeichen Kemphreng Limbu
U+193B ᤻ %E1%A4%BB Limbu-Zeichen Sa-I Limbu
U+1940 ᥀ %E1%A5%80 Limbu-Zeichen Loo Limbu
U+1944 ᥄ %E1%A5%84 Limbu-Ausrufezeichen Limbu
U+1945 ᥅ %E1%A5%85 Limbu-Fragezeichen Limbu
U+1946 ᥆ %E1%A5%86 Limbu-Ziffer Null Limbu
U+1947 ᥇ %E1%A5%87 Limbu-Ziffer Eins Limbu
U+1948 ᥈ %E1%A5%88 Limbu-Ziffer Zwei Limbu
U+1949 ᥉ %E1%A5%89 Limbu-Ziffer Drei Limbu
U+194A ᥊ %E1%A5%8A Limbu-Ziffer Vier Limbu
U+194B ᥋ %E1%A5%8B Limbu-Ziffer Fünf Limbu
U+194C ᥌ %E1%A5%8C Limbu-Ziffer Sechs Limbu
U+194D ᥍ %E1%A5%8D Limbu-Ziffer Sieben Limbu
U+194E ᥎ %E1%A5%8E Limbu-Ziffer Acht Limbu
U+194F ᥏ %E1%A5%8F Limbu-Ziffer Neun Limbu