Runen - Sonderzeichen - HTML Kodierung - Symbole

» Zeichen anzeigen

Name des Unicode-Blocks: Runen
Offizieller Name (unicode.org): Runic
Unicode.org: U16A0.pdf
Block-Umfang: U+16A0 bis U+16FF
Anzahl Zeichen im Block: 96
Anzahl definierter Zeichen: 89


89 Zeichen / Symbole

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
U+16A0 ᚠ %E1%9A%A0 Rune Fehu, Feoh, Fe, F Runen
U+16A1 ᚡ %E1%9A%A1 Rune V Runen
U+16A2 ᚢ %E1%9A%A2 Rune Uruz, Ur, U Runen
U+16A3 ᚣ %E1%9A%A3 Rune Yr Runen
U+16A4 ᚤ %E1%9A%A4 Rune Y Runen
U+16A5 ᚥ %E1%9A%A5 Rune W Runen
U+16A6 ᚦ %E1%9A%A6 Rune Thurisaz, Thurs, Thorn Runen
U+16A7 ᚧ %E1%9A%A7 Rune Eth Runen
U+16A8 ᚨ %E1%9A%A8 Rune Ansuz A Runen
U+16A9 ᚩ %E1%9A%A9 Rune Os, O Runen
U+16AA ᚪ %E1%9A%AA Rune Ac, A Runen
U+16AB ᚫ %E1%9A%AB Rune Aesc Runen
U+16AC ᚬ %E1%9A%AC Langzweig-Rune Oss, O Runen
U+16AD ᚭ %E1%9A%AD Kurzzweig-Rune Oss, O Runen
U+16AE ᚮ %E1%9A%AE Rune O Runen
U+16AF ᚯ %E1%9A%AF Rune Oe Runen
U+16B0 ᚰ %E1%9A%B0 Rune On Runen
U+16B1 ᚱ %E1%9A%B1 Rune Raidho, Rad, Reid, R Runen
U+16B2 ᚲ %E1%9A%B2 Rune Kenaz Runen
U+16B3 ᚳ %E1%9A%B3 Rune Cen Runen
U+16B4 ᚴ %E1%9A%B4 Rune Kaun, K Runen
U+16B5 ᚵ %E1%9A%B5 Rune G Runen
U+16B6 ᚶ %E1%9A%B6 Rune Eng Runen
U+16B7 ᚷ %E1%9A%B7 Rune Gebo, Gyfu, G Runen
U+16B8 ᚸ %E1%9A%B8 Rune Gar Runen
U+16B9 ᚹ %E1%9A%B9 Rune Wunjo, Wynn, W Runen
U+16BA ᚺ %E1%9A%BA Rune Hagalaz, H Runen
U+16BB ᚻ %E1%9A%BB Rune Haegl, H Runen
U+16BC ᚼ %E1%9A%BC Langzweig-Rune Hagall, H Runen
U+16BD ᚽ %E1%9A%BD Kurzzweig-Rune Hagall, H Runen
U+16BE ᚾ %E1%9A%BE Rune Naudiz, Nyd, Naud, N Runen
U+16BF ᚿ %E1%9A%BF Kurzzweig-Rune Naud, N Runen
U+16C0 ᛀ %E1%9B%80 Rune gepunktetes N Runen
U+16C1 ᛁ %E1%9B%81 Rune Isa, Is, Iss, I Runen
U+16C2 ᛂ %E1%9B%82 Rune E Runen
U+16C3 ᛃ %E1%9B%83 Rune Jera J Runen
U+16C4 ᛄ %E1%9B%84 Rune Ger Runen
U+16C5 ᛅ %E1%9B%85 Langzweig-Rune Ar, Ae Runen
U+16C6 ᛆ %E1%9B%86 Kurzzweig-Rune Ar, A Runen
U+16C7 ᛇ %E1%9B%87 Rune Ihwa, Eoh Runen
U+16C8 ᛈ %E1%9B%88 Rune Perthro, P Runen
U+16C9 ᛉ %E1%9B%89 Rune Algiz, Eolhx Runen
U+16CA ᛊ %E1%9B%8A Rune Sowilo, S Runen
U+16CB ᛋ %E1%9B%8B Rune Sigel, Langzweig Sol, S Runen
U+16CC ᛌ %E1%9B%8C Kurzzweig-Rune Sol, S Runen
U+16CD ᛍ %E1%9B%8D Rune C Runen
U+16CE ᛎ %E1%9B%8E Rune Z Runen
U+16CF ᛏ %E1%9B%8F Rune Tiwaz, Tir, Tyr, T Runen
U+16D0 ᛐ %E1%9B%90 Kurzzweig-Rune Tyr, T Runen
U+16D1 ᛑ %E1%9B%91 Rune D Runen
U+16D2 ᛒ %E1%9B%92 Rune Berkano, Berorc, Bjarkan, B Runen
U+16D3 ᛓ %E1%9B%93 Kurzzweig-Rune Bjarkan, B Runen
U+16D4 ᛔ %E1%9B%94 Rune gepunktetes P Runen
U+16D5 ᛕ %E1%9B%95 Rune offenes P Runen
U+16D6 ᛖ %E1%9B%96 Rune Ehwaz, Eh, E Runen
U+16D7 ᛗ %E1%9B%97 Rune Mannaz, Man, M Runen
U+16D8 ᛘ %E1%9B%98 Langzweig-Rune Madr, M Runen
U+16D9 ᛙ %E1%9B%99 Kurzzweig-Rune Madr, M Runen
U+16DA ᛚ %E1%9B%9A Rune Laguz, Lagu, Logr, L Runen
U+16DB ᛛ %E1%9B%9B Rune gepunktetes L Runen
U+16DC ᛜ %E1%9B%9C Rune Ingwaz Runen
U+16DD ᛝ %E1%9B%9D Rune Ing Runen
U+16DE ᛞ %E1%9B%9E Rune Dagaz, Daeg, D Runen
U+16DF ᛟ %E1%9B%9F Rune Othala, Ethel, O Runen
U+16E0 ᛠ %E1%9B%A0 Rune Ear Runen
U+16E1 ᛡ %E1%9B%A1 Rune Ior Runen
U+16E2 ᛢ %E1%9B%A2 Rune Cweorth Runen
U+16E3 ᛣ %E1%9B%A3 Rune Calc Runen
U+16E4 ᛤ %E1%9B%A4 Rune Cealc Runen
U+16E5 ᛥ %E1%9B%A5 Rune Stan Runen
U+16E6 ᛦ %E1%9B%A6 Langzweig-Rune Yr Runen
U+16E7 ᛧ %E1%9B%A7 Kurzzweig-Rune Yr Runen
U+16E8 ᛨ %E1%9B%A8 Rune isländisches Yr Runen
U+16E9 ᛩ %E1%9B%A9 Rune Q Runen
U+16EA ᛪ %E1%9B%AA Rune X Runen
U+16EB ᛫ %E1%9B%AB Einzelnes Satzzeichen Runen
U+16EC ᛬ %E1%9B%AC Mehrfaches Satzzeichen Runen
U+16ED ᛭ %E1%9B%AD Kreuzsatzzeichen Runen
U+16EE ᛮ %E1%9B%AE Rune Arlaug-Symbol Runen
U+16EF ᛯ %E1%9B%AF Rune Tvimadur-Symbol Runen
U+16F0 ᛰ %E1%9B%B0 Rune Belgthor-Symbol Runen
U+16F1 ᛱ %E1%9B%B1 Rune K Runen
U+16F2 ᛲ %E1%9B%B2 Rune Sh Runen
U+16F3 ᛳ %E1%9B%B3 Rune Oo Runen
U+16F4 ᛴ %E1%9B%B4 Rune Franks Casket Os Runen
U+16F5 ᛵ %E1%9B%B5 Rune Franks Casket Is Runen
U+16F6 ᛶ %E1%9B%B6 Rune Franks Casket Eh Runen
U+16F7 ᛷ %E1%9B%B7 Rune Franks Casket Ac Runen
U+16F8 ᛸ %E1%9B%B8 Rune Franks Casket Aesc Runen